Zásady ochrany osobních údajů


Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o naši ordinaci. Ochrana dat má obzvláště vysokou prioritu pro vedení Avamed Praktik s.r.o. Použití internetových stránek Avamed Praktik s.r.o. je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím naší webové stránky využívat zvláštní služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný základ, obvykle získáváme souhlas od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s příslušnými zeměmi a konkrétními předpisy o ochraně údajů platné pro společnost Avamed Praktik s.r.o. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom chtěli širokou veřejnost informovat o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů jsou navíc subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Jako správce Avamed Praktik s.r.o. provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volit předání svých osobních údajů nám alternativními prostředky, např. telefonem.

1. Definice
Prohlášení o ochraně údajů Avamed Praktik s.r.o. je založeno na podmínkách používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:


a) Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace , použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiným zpřístupněním, zarovnání nebo kombinací, omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se výkonu této fyzické osoby v práci, hospodářské situace, zdraví, osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohybu.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatření k zajištění toho, aby osobní údaje nebyly přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce zodpovědný za zpracování
Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, ať už jde o třetí stranu nebo ne. Veřejné orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j) Třetí strana
Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým oprávněním správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, jímž prohlášením nebo jasným kladným jednáním vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho nebo její.2. Jméno a adresa správce
Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), dalších právních předpisů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:Avamed Praktik s.r.o.
Božkovská 2967/4
14100 Praha 4
Česká republika
Telefon: +420 272 770 525
E-mail: ordinace@lekarsporilov.cz
Web: https://www.lekarsporilov.cz/

3. Cookies
Internetové stránky Avamed Praktik s.r.o. používat cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, prostřednictvím kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým serverům a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče datových subjektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie Avamed Praktik s.r.o. mohou uživatelům tohoto webu poskytnout uživatelsky přívětivější služby, které by nebyly možné bez nastavení souborů cookie.

Prostřednictvím cookie mohou být informace a nabídky na našem webu optimalizovány s ohledem na uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusí při každém přístupu na web zadávat přístupová data, protože to web převezme, a cookie se tak uloží do počítačového systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku pomocí cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a může tak trvale popírat nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky.

Nutné
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Preferenční
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. Preferenční cookies můžete ošetřit ve svém webovém prohlížeči.
SafariFirefox MozillaGoogle ChromeInternet Explorer

Statistické
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Naše webové stránky používají statistiky Google Analytics a služby pro webdevelopery Google Search Console. O jejich zásadách zpracování dat si přečtěte zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Seznam prohlížeč

Marketingové
Avamed Praktik s.r.o. nevyužívá na svém webovém portálu žádné marketingové cookies.

Neklasifikované
Neklasifikované cookies jsou cookies, které jsou v procesu klasifikování společně s poskytovateli cookies.


6. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů
Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci udělují v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.

Pokud není účel uchovávání použitelný, nebo pokud doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem vyprší, jsou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

7. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, či nikoli. Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na to, aby od správce získal kdykoli zdarma uložené informace o svých osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále umožňují subjektu údajů přístup k těmto informacím:


– účely zpracování;
– příslušné kategorie osobních údajů;
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
– pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
– existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo proti takovému zpracování námitek;
– existence práva podat stížnost dozorčímu orgánu;
– pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
– existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o logice, o které se jedná, a o významu a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů.


Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o příslušných zárukách týkajících se přenosu.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na vyplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňkového prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (Právo na zapomnění)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud některý z platí následující důvody, pokud není zpracování nezbytné:

– Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
– Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém je zpracování založeno, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje další právní důvod pro zpracování.
– Subjekt údajů zpochybňuje zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování nebo subjekt údajů namítá zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
– Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
– Osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena právní povinnost podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahují.
– Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.


Pokud existuje jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených Avamed Praktik s.r.o., může se kdykoli obrátit na správce. Avamed Praktik s.r.o. neprodleně zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě splněna.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 vymazat osobní údaje, podnikne správce s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení přiměřená opatření, včetně technických opatření, informovat ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, o tom, že subjekt údajů požádal tyto správce o vymazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování či replikaci, pokud není zpracování požadováno. Zaměstnanci Avamed Praktik s.r.o. v jednotlivých případech zajistí nezbytná opatření.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem právo získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:


Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožní ověřit správnost osobních údajů.
Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se staví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro účely zjišťování, výkonu nebo obrany právních nároků.
Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda legitimní důvody správce mají přednost před důvody subjektu údajů.


Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených Avamed Praktik s.r.o., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec Avamed Praktik s.r.o. zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a při provádění nemá tedy nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních.

Aby bylo možné uplatnit právo na přenositelnost dat, může subjekt údajů kdykoli kontaktovat Avamed Praktik s.r.o.

g) Právo na objekt
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem právo kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které je založeno na písmenu e). nebo f) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Avamed Praktik s.r.o. nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud Avamed Praktik s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro takový marketing. To platí pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů namítá Avamed Praktik s.r.o. ke zpracování pro účely přímého marketingu Avamed Praktik s.r.o. již nebudou osobní údaje zpracovávat pro tyto účely.

Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, Avamed Praktik s.r.o. pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro plnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Avamed Praktik s.r.o. Kromě toho je subjekt údajů volný v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, používat své právo na vznesení námitky automatizovanými prostředky za použití technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nebyl předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se ho týkají, nebo jej podobně významně ovlivňuje, pokud jelikož rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému se správce vztahuje, a která rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a legitimních zájmů subjektu údajů nebo (3) není založena na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Avamed Praktik s.r.o. zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na zásah člověka ze strany správce, k vyjádření jeho názoru a napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance Avamed Praktik s.r.o ..


i) Právo na odvolání souhlasu s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance Avamed Praktik s.r.o ..8. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)
Na tomto webu správce integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizéru). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika je shromažďování, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o webové stránce, ze které osoba pochází (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo jak často a na jak dlouhou dobu byla podstránka prohlížena. Webové analýzy se používají hlavně pro optimalizaci webových stránek a za účelem analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Pro webovou analytiku pomocí Google Analytics používá řadič aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Prostřednictvím této aplikace Google zkracuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů a anonymizuje jej při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našem webu. Shromážděná data a informace společnost Google používá mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek ak poskytování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, ak poskytování dalších služeb týkajících se používání našeho internetového serveru pro nás.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. Při nastavení souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a do kterého byla integrována součást Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odešle data prostřednictvím Komponenta Google Analytics za účelem online reklamy a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává podnik Google znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, který společnosti Google slouží mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následně k vypořádání provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našeho internetového serveru budou tyto osobní údaje, včetně IP adresy přístupu na internet, který používá subjekt údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou společností Google ukládány ve Spojených státech amerických. Google může předat tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického postupu třetím stranám.Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavením cookies prostřednictvím naší webové stránky odpovídající úpravou použitého webového prohlížeče a tím trvale zakázat nastavení cookies. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by také zabránila Google Analytics v nastavení cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již používá Google Analytics, smazány kdykoli prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitku proti sběru dat generovaných Google Analytics, která souvisí s používáním tohoto webu, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a možností takovému vylučovat. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout odkaz prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče sděluje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nemusí být přenášena žádná data a informace o návštěvách internetových stránek. Instalace doplňků prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později odstraněn, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal Google Analytics. Pokud byl odinstalován doplněk prohlížeče subjektem údajů nebo jakoukoli jinou osobou, kterou lze přičíst jejich působnosti, nebo je deaktivován, je možné provést přeinstalaci nebo reaktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs a ​​na adrese https://marketingplatform.google.com/about/. Google Analytics je dále vysvětlen na následujícím odkazu https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.


9. Právní základ pro zpracování
Čl. 6 (1) lit. GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů subjektem, jako je tomu například v případě, že jsou pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nezbytné zpracování, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podřizuje naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. Pro splnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 (1) lit. c GDPR.
Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by se stalo například v případě zranění návštěvníka v naší společnosti a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování bylo založeno na čl. 6 (1) lit. d GDPR.
A konečně by zpracování mohlo být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy nadřazeny zájmům nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domnívá se, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).


10. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR naším oprávněným zájmem je vykonávat naše podnikání ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců.


11. Období, po které budou osobní údaje uloženy
Kritéria použitá k určení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušné zákonné doby uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou odpovídající údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.


12. Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů
Objasňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi).

Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, kdy nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, a naše společnost s ním uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohla být uzavřena smlouva se subjektem údajů.

Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat společnost Avamed Praktik s.r.o, aby mu objasnila, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.


13. Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vygenerovány generátorem zásad ochrany osobních údajů německé asociace pro ochranu dat
Deutsche Gesellschaft für Datenschutz,
která byla vyvinuta v spolupráci s právníky na ochranu soukromí z firmy
WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.
mobile